Luister
muziek
1 september 2022 - 14:21
Deel dit artikel:

De 22 punten van Agenda 22 volgens de VN-resolutie

Ben je benieuwd welke 22 punten op de agenda staan van de VN-resolutie rondom Agenda 22? Hieronder vind je ze.

valkenswaard24
  / Redactie
Advertentie

Dit is de volledige lijst van alle regels:

Regel 1: Bevorderen van bewustwording

Overheden moeten actie ondernemen om de samenleving bewust te maken van het feit dat er mensen met functiebeperkingen zijn en daarmee (dus ook) van hun rechten, hun behoeften, hun mogelijkheden en hun bijdragen.

Regel 2: Gezondheidszorg

Overheden moeten garant staan voor het bestaan van doeltreffend e medische zorg voor mensen met een functiebeperking.

Regel 3: Revalidatie en Re-integratie

Overheden moeten zorgen dat er voorzieningen zijn voor de revalidatie en re-integratie van mensen met een functiebeperking, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen (blijven) functioneren.

Regel 4: Ondersteunende diensten en voorzieningen

Overheden moetende ontwikkeling en de beschikbaarheid van ondersteunende diensten voor mensen met een functiebeperking garanderen, inclusief hulpmiddelen, om hen te helpen het niveau van onafhankelijkheid in hun dagelijks leven te verhogen en hun rechten uit te oefenen.

Regel 5: Toegankelijkheid

Overheden moeten het overkoepelend belang erkennen van toegankelijkheid in het proces van gelijkwaardigheid van mogelijkheden in alle geledingen van de maatschappij. De overheden moeten voor mensen met functiebeperkingen: (a) actieprogramma’s maken om de fysieke omgeving toegankelijk te maken en (b) maatregelen treffen om hen toegang te verschaffen tot informatie en communicatie.

Regel 6: Onderwijs

Overheden dienen gelijke kansen als uitgangspunt te erkennen voor basis-, voortgezet en hoger onderwijs in een geïntegreerde omgeving voor kinderen, jongeren en volwassenen met een functiebeperking. Zij moeten waarborgen dat dit onderwijs geïntegreerd onderdeel is van het onderwijssysteem

Regel 7: Werkgelegenheid

Overheden dienen het principe te erkennen dat mensen met een functiebeperking in staat moeten worden gesteld om hun mensenrechten uit te oefenen, met name wat werkgelegenheid betreft. Zij moeten op de arbeidsmarkt gelijke kansen krijgen voor productief en betaald werk, zowel op het platteland als in de steden.

Regel 8: Inkomensbehoud en sociale zekerheid

Overheden zijn verantwoordelijk voor het voorzien in sociale zekerheid en behoud van inkomen voor mensen met een functiebeperking.

Regel 9: Gezinsleven en persoonlijke levenssfeer

Overheden moeten bevorderen dat mensen met een functiebeperking volledig deelnemen aan het gezinsleven. Zij moeten hun recht op een persoonlijke levenssfeer beschermen en erop toezien dat de wet mensen met een functiebeperking niet discrimineert wat betreft seksuele relaties, huwelijk en ouderschap.

Regel 10: Cultuur

Overheden moeten zorgen voor integratie en deelname van mensen met een functiebeperking aan culturele activiteiten op een gelijkwaardige basis.

Regel 11: Sport en recreatie

Overheden moeten maatregelen treffen voor gelijke kansen voor beoefening van sport en recreatie door mensen met een functiebeperking.

Regel 12: Religie

Overheden moeten maatregelen bevorderen die mensen met een functiebeperking in staat stellen gelijkwaardig te participeren in het religieuze leven in hun leefomgeving.

Regel 13: Informatie en onderzoek

Overheden accepteren de eindverantwoordelijkheid voor het verzamelen en verspreiden van informatie over de leefomstandigheden van mensen met een functiebeperking en zij bevorderen uitgebreid onderzoek naar alle aspecten en problemen die het leven van mensen met een functiebeperking bemoeilijken.

Regel 14: Beleidsvorming en –planning

Overheden moeten ervoor zorgen dat rekening gehouden wordt met mensen met een functiebeperking bij alle beleidsvorming en –planning.

Regel 15: Wetgeving

Overheden dragen verantwoordelijkheid om een wettelijke basis te scheppen voor maatregelen die volledige participatie en rechtsgelijkheid waarmaken voor mensen met een functiebeperking.

Regel 16: Economisch beleid

Overheden dragen de financiële verantwoordelijkheid voor nationale programma’s en beleid voor het scheppen van gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking.

Regel 17: Coördinatie van werkzaamheden

Overheden zijn verantwoordelijk voor het oprichten en versterken van nationale coördinatiecentra die moeten functioneren als expertisecentrum voor vraagstukken over functiebeperkingen.

Regel 18: Organisaties van mensen met functiebeperkingen

Overheden moeten het recht erkennen van belangenorganisaties om mensen met functiebeperkingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau te vertegenwoordigen. Overheden moeten ook de adviserende rol erkennen van deze organisaties bij de besluitvorming over het beleid.

Regel 19: Training van personeel

Overheden zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van doelmatige training op ieder niveau van personeel dat betrokken is bij de planning en voorbereiding van programma’s en voorzieningen voor personen met functiebeperkingen.

Regel 20: Nationale controle op en evaluatie van beleidsprogramma’s in het kader van de 22 Standaard Regels

Overheden zijn verantwoordelijk voor voortdurende controle en evaluatie van nationale programma’s en diensten voor gelijke kansen voor mens en met functiebeperkingen.

Regel 21: Technische en economische samenwerking

Overheden in geïndustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden hebben de verantwoordelijkheid om samen te werken om maatregelen te nemen voor het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen met een functie beperking.

Regel 22: Internationale samenwerking

Overheden moeten actief deelnemen aan internationale samenwerking voor beleid voor gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking. 

Download de gratis app van Valkenswaard24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug
Advertentie
Advertentie